CeremonyEvent 1-Girls 200 MedleyEvent 2-Boys 200 MedleyEvent 3 - Girls 200 FreeEvent 4 - Boys 200 FreeEvent 5 - Girls 200 IMEvent 6 - Boys 200 IMEvent 7 - Girls 50 FreeEvent 8 - Boys 50 FreeEvent 11 - Girls 100 ButterflyEvent 12 - Boys 100 ButterflyEvent 13 - Girls 100 FreeEvent 14 - Boys 200 FreeEvent 15 - Girls 500 FreeEvent 16 - Boys 500 FreeEvent 17 - Girls 200 Free RelayEvent 18 - Boys 200 Free RelayEvent 19 - Girls 100 BackEvent 20 - Boys 100 BackEvent 21 - Girls 100 BreastEvent 22 - Boys 100 BreastEvent 23 - Girls 400 Free RelayEvent 24 - Boys 400 Free Relay